& Валута:
/ BGN
Валута
  • USD
  • EUR
  • BGN
0
& Валута:
/ BGN
Валута
  • USD
  • EUR
  • BGN
  •      

Условия за ползване

ПРЕДМЕТ

1. Тези общи условия уреждат отношенията между „Дрийми“ ООД /Dreami Store/ и потребителите на неговата интернет страница – интернет магазин /сайта/.

ОБЩИ ДЕФИНИЦИИ

2. По смисъла на настоящите общи условия понятията по-долу имат следното значение:

a. Продавач - Dreami Store или всеки от партньорите от партньорската мрежа на „Дрийми“ ООД, публикувани на сайта.

b. Партньорска мрежа - Независими търговци, с които Dreami Store е сключил договор за продажба на негови стоки и услуги при определени условия в техните търговски обекти.

c. Сайт – интернет страниците, прикачени към домейна www.dreamistore.bg и съответните им поддомейни.

d. Клиент - Всяко лице, което не е служител на Dreami Store и използва интернет страниците, описани по-горе, по какъвто и да е начин.

e. Акаунт - елемент от сайта, състоящ се от имейл, парола, име и телефон, с който всеки клиент се идентифицира и който позволява само на този клиент да прави Поръчка, както и да достига до ограничени части на сайта, където са достъпни допълнителни услуги и историята на някои от действията му.

f. Поръчка - заявка от клиента, чрез която той заявява намерението си да закупи стоки или услуги от сайта.

g. Каталог – списък от елементи /стоки и услуги/, намиращи се на сайта и представляващи основното негово съдържание, до които клиентите имат свободен достъп.

h. Стока / Услуга – елемент от каталога, намиращ се на сайта, който представлява предмет на договора за покупко-продажба.

i. Договор - всеки договор, сключен от разстояние между Dreami Store и клиент за покупко-продажба на стоки и/или услуги от сайта, в следствие от подадена от клиента Поръчка. Настоящите общи условия са неразделна част от този договор. Всяка отделно направена поръчка представлява отделен договор.

j. Съдържание - Цялата информация на сайта, която може да бъде видяна посредством използването на електронно устройство; Съдържанието на всяка информация, изпращана от клиента на Продавача и обратното; Информацията, свързана с продукти, услуги, такси, приложими от трети лица, с които Dreami Store има сключен партньорски договор под някаква форма.

k. Бюлетин, Брошура, Съобщение - информационни средства, касаещи продукти и/или услуги в търговските обекти и/или сайта на партньорската мрежа и/или Dreami Store, без обвързване с предоставената информация.

l. Плащане - събиране или възстановяване на средства, резултат от продажба на продукт или услуга.

m. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

3. Общите условия определят правила, при спазването на които Клиентът може да използва сайта и неговото съдържание, в случаите когато не е налично друго валидно споразумение между него и Продавача.

4. Общите условия са задължителни за всички клиенти на сайта. Използването му означава, че клиентът се е запознал внимателно и се е съгласил с тях при всяко негово използване.

5. Общите условия могат да бъдат променяни едностранно и по всяко време от Dreami Store. Тези промени влизат в сила незабавно след публикуването им на сайта.

6. С приемането на настоящите Общи условия Клиентът дава изричното си съгласие за сключване на договори от разстояние в следствие на направена от него Поръчка.

7. Dreami Store си запазва правото да прекрати или откаже регистрация на клиент, едностранно по свое усмотрение, без да дължи каквито и да е неустойки или обезщетения за това.

8. Възможността за поръчка е валидна само за територията на Р. България и само за лица навършили 18 годишна възраст. С регистрацията си в интернет страницата и създаването на акаунт Клиентът декларира, че е пълнолетен (навършил 18 годишна възраст).

9. Dreami Store уточнява, че изображенията (статични/динамични презентации и т.н.) на продуктите имат информативен характер и е възможно доставените продукти да се различават от изобразените, поради технически грешки, промяна на характеристиките, дизайна или ревизията им. Продавачът не носи отговорност за такива несъответствия. Актуална информация за всяка от стоките е налична на интернет страницата на нейния производител. Клиентът е длъжен да провери на интернет страницата на съответния производител какви са външният вид и габаритните размери на всеки продукт, ако тези характеристики имат съществено значение за него.

10. Характеристиките, описанията и цените на стоките / услугите на сайта могат да съдържат грешки и да бъдат променяни по всяко време. Продавачът не носи отговорност за такива несъответствия, но е длъжен да ги отстранява своевременно, ако такива му бъдат посочени от Клиент.

11. Dreami Store си запазва правото да прави промени по сайта, неговата структура и функции без предварително известяване на клиентите.

12. Dreami Store не е отговорен за каквито и да било грешки, които могат да се появят на сайта, поради технически причини.

13. Dreami Store си запазва правото да публикува рекламни карета /банери/ от всякакъв вид и/или връзки, на която и да е част от сайта, съобразно действащото законодателство.

14. Всички стоки, включително тези в промоция, се продават и доставят до изчерпване на наличните количества в склада на Продавача, дори това да не е изрично отбелязано на сайта.

15. Възможно е сайтът да съдържа линкове /връзки/ към други сайтове, като Dreami Store не носи отговорност за съдържанието и политиките на тези сайтове.

16. Продавачът и клиентът се съгласяват, че електронната комуникация помежду им, в това число и използването на конкретен акаунт, има силата на саморъчен подпис в отношенията между тях.

17. Продавачът не начислява допълнителни разходи за използване на средството за комуникация от разстояние за сключване на договора.

18. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на сайта е недействителна или неприложима към конкретен договор, независимо от причината за това, от това не произтича недействителност или неприложимост на останалите разпоредби.

ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА

19. Договорът за продажба от разстояние на стоки и/или услуги се счита сключен от момента на приемане от Продавача на изпратената от Клиента поръчка. За приемането на поръчката Клиентът дава срок от една седмица от изпращането на същата. Ако в рамките на този срок клиентът не получи потвърждение, същата се счита за отказана или не получена, а договорът не е сключен. Във всички случаи, когато Продавачът е издал касова бележка и/или фактура, или е получил плащане по банков път, договорът се счита сключен.

20. Продавачът уведомява клиента по телефон или имейл за регистрирането на поръчката.

21. При всички случаи, в които поръчката е регистрирана и клиентът е получил потвърждение за това, същият дължи плащане в пълен размер, което се договаря за всяка отделна поръчка – изцяло предварително, частично предварително с плащане на остатъка при получаване или изцяло при получаване на стоката и/или услугата.

22. Всички стоки и услуги в каталога на сайта имат конкретно определен статус. За стоките / услугите със статус различен от „наличен” Продавачът си запазва правото при невъзможност за доставка или внос по заявка да се откаже частично или изцяло от договора, като в този случай дължи само и единствено връщане на получените суми, без разноски за клиента.

23. Когато складовата наличност на определен артикул се окаже недостатъчна за изпълнение на всички постъпили поръчки се прилага правилото по предходната точка 25.

24. Предоставената информация от клиента, както и настоящите общи условия са неразделна част на Договора от разстояние.

ПОЛИТИКА ЗА ПРОДАЖБИ ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ

25. Достъпът до сайта за регистриране на акаунт и създаване на поръчка е позволен на всеки клиент. Клиентът носи отговорност за верността на предоставените данни и за спазване от негова страна на особените изисквания на закона във връзка със сключването на гражданскоправни договори.

26. Dreami Store може да ограничи достъпа до поръчки, стоки, услуги, платежни методи и други на който и да е клиент, по свое усмотрение без предварително предупреждение или известие. Dreami Store не носи отговорност за каквито и да е вреди, които клиентът търпи или може да претърпи в резултат на това решение.

27. Всеки клиент може да има само един акаунт на сайта. Не се допуска един акаунт да се споделя между няколко клиенти, като отговорността за всички вреди от такова споделяне се носи от клиента.

28. Всички цени на сайта са обявени в лева (BGN) с включено ДДС.

29. Цената на продукт не включва цената за доставка и дължимите такси при плащане. Като във всички случаи преди завършването на поръчката Dreami Store ще посочи на сайта стойността на допълнителните разходи, които клиентът трябва да заплати.

30. Възможно е след закупуването на стока или услуга Dreami Store да поиска по имейл на клиента Рецензия, относно закупената стока или услуга.

31. Цените на сайта, задраскани с линия, посочват старата цена на стоката в магазина. Тези цени имат информативен характер и нямат отношение към действително дължимата цена.

32. При представянето на стоките и услугите Dreami Store си запазва правото да използва и други продукти (аксесоари и други), които може да не са включени в цената на продукта. В такива случаи описанието на продукта съдържа включените в комплекта продукти и всеки невключен в същото описание продукт се счита, че съответно не е включен в комплекта.

33. Dreami Store си запазва правото да променя цените на стоките и услугите по всяко време, без предварително да известява за това клиентите.

34. Цената на продуктите и услугите е тази, която е посочена в момента на поръчката в рамките на складовите наличности и/или за периода на промоционалния период, ако има такъв. Всякакви промени в цените, настъпили след приемането на поръчка, не се отнасят до нея.

35. Dreami Store не гарантира наличността на никой продукт и/или услуга, който може да бъде закупен от сайта, преди да потвърди същата на клиента писмено или по телефон, че поръчката е изпълнена и предадена за доставка.

36. Dreami Store може по своя преценка да издава кодове за отстъпка. Стойността, обхвата и периода на валидност се определят едностранно от Dreami Store.

ПОРЪЧКА

37. Клиентът може да прави поръчка на сайта чрез добавянето на предлаганите стоки и услуги в количката за покупки, следвайки указанията и стъпките в сайта, за да завърши и изпрати поръчката.

38. Завършвайки своята поръчка, Клиентът се съгласява, че цялата предоставена информация, необходима в процеса на закупуване е вярна и пълна в момента на извършване на поръчката.

39. Незавършените поръчки не водят до регистриране на поръчка.

40. Стоките и услугите са достъпни в рамките на стоковите наличности и могат да бъдат потвърдени или отказани в зависимост от наличностите.

41. Наличността на всеки продукт е обозначена чрез легенда за удобство на клиента. Dreami Store си запазва правото наличността и сроковете на доставка да се доуточняват по телефона или e-mail, в момента на обработка на поръчката.

42. Dreami Store не носи отговорност за спазване на сроковете на доставка за продуктите, които са обозначени, че са с доставка само чрез заявка или с доставка за определен период и не са налични в склада на дружеството. Информацията за наличността се отнася за централния офис - Dreami Store. 

43. До момента на доставка Продавачът може да откаже да изпълни частично и/или изцяло направена поръчка, когато доставката се окаже невъзможна по обективни причини, или поради пороци по закон в сключения договор, като предварително уведоми за това клиента. В такива случаи доставчикът е длъжен да възстанови платените от клиента суми, ако има такива, без това да доведе до някакви допълнителни разходи за същия, след което договорът се счита прекратен и страните по него нямат други задължения една към друга.

44. С изпращането на поръчката клиентът дава право на Продавача да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка.

45. В случай, че се наложи промяна в сроковете за доставка или в съдържанието на направена поръчка или в други условия по договора, служител на Dreami Store се свързва с клиента по телефон или e-mail за да го уведоми. В такъв случай клиентът има право да се откаже от договора или да потвърди поръчката. И в двата случая Продавачът не носи отговорност за вреди извън отговорността за връщане на заплатените суми.

46. Извън хипотезата на чл. 48 по-горе, клиентът може да откаже направена поръчка до момента на доставката на стоката. Това може да стане през личния акаунт от момента на регистрация на поръчката до започването на изпълнението ѝ и/или на телефони: +359 878907152 или на имейл адрес: office@dreamistore.bg. В тези случаи Продавачът възстановява изцяло заплатените от клиента суми, ако има такива, по същия начин, по който е извършено плащането, без разноски за клиента. Клиентът не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи и договорът се счита за развален.

ПЛАЩАНЕ И ФАКТУРИРАНЕ

47. Цените на стоките и услугите са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото законодателство.

48. Цената и начинът на плащане са посочени във всяка поръчка.

49. Обикновено начините на плащане, които предлага Dreami Store са: в брой, банков превод, наложен платеж с пощенски паричен превод.

50. Dreami Store издава фактура и/или касов бон за всяко плащане по поръчка, чрез която клиентът си е купил стока и/или услуга. Клиентът се съгласява да получи фактурата/касовия бон физически заедно със стоката, както и по електронен път на e-mail, посочен от клиента в акаунта му или чрез качването ѝ в самия акаунт на клиента. При начин на плащане наложен платеж с пощенски паричен превод куриерската фирма издава разписка за пощенски превод, който е признат от закона документ заместващ касовата бележка.

51. Ако клиентът желае фактура, е длъжен да предостави всичката необходима информация в съответствие с действащото законодателство за издаването ѝ. В противен случай Dreami Store издава само касов бон. При начин на плащане наложен платеж с пощенски паричен превод Dreami Store издава фактура на физическо лице с данните от акаунта или с предоставените данни за фактура.

52. За правилното съставяне на фактура, клиентът е длъжен да актуализира данните в акаунта си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в поръчката, за да се убеди, че тя е пълна, вярна и точна. Клиентът носи цялата отговорност за верността на предоставените данни.

53. Клиентът се съгласява да извърши плащане съгласно избрания от него начин и съгласно договореното при сключване на договора от разстояние и според условията между клиента и съответния доставчик на платежни услуги.

54. Клиентът се съгласява, че Продавачът има право да изисква и приема авансово плащане за сключените с клиента договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

55. В случай, че Dreami Store не получи плащане съгласно избрания от клиента начин и в договорените срокове преди изпълнение на поръчката, тя се счита отказана от клиента.

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

56.  Продавачът има право да използва подизпълнители без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на клиента за това. Продавачът ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители. 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

57.  Цялото съдържание, включително, но не само, изображения, дизайн, софтуер, бази данни, информация и всякакво друго съдържание, публикувано на сайта, е собственост на Dreami Store или на трети лица, като в този случай Dreami Store притежава разрешение за ползване.

58. Всички търговски марки, цитирани в сайта, принадлежат на техните собственици.

59. Цялото съдържание, до което клиентът получава достъп, е защитено от закона, освен ако не е придружено от писмено съгласие за ползване между Dreami Store и клиента или трета страна.

60. Договорът от разстояние не дава разрешение на клиента да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по каквото и да е начин каквато и да е част от съдържанието на сайта, освен с изричното съгласие на  Dreami Store.

ПОВЕРИТЕЛНОСТ

61.  Клиентът се съгласява, че предоставяйки свои лични данни на Продавача, същите могат да бъдат използвани за всякакви законосъобразни цели без да е необходимо Продавачът да иска съгласието на клиента за обработването им във всеки отделен случай.

62. Dreami Store може без съгласието на клиента да събира други данни като, но не само, IP адрес, операционна система, време за посещение, място, от което е достъпен сайта, име и версия на уеб-браузъра и други данни, предоставени от уеб-браузъра, чрез който е осъществен достъпът до сайта.

63. Клиентът може да се откаже от събирането на лична информация и да изиска нейното изтриване, като с това оттегля съгласието си от Общите условия, без по-нататъшно задължение от всяка страна към другата и/или, без която и да от страните да отговаря за каквито и да било нанесени вреди към другата. Упражняването на това право става писмено, посредством възможностите за контакт с Продавача.

64. Предоставяйки свои лични данни на Продавача като, но не само, имейл, телефон, клиентът дава съгласието си с него да се свързва както Продавача така и трети лица, които са партньори на Dreami Store.

65. Клиентът e отговорен за опазването на поверителността на своята парола и акаунт и е отговорен за всички действия, извършвани чрез неговият акаунт.

ОТГОВОРНОСТ

66.  Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от клиента или от трети лица вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.

67. Dreami Store не носи отговорност за действията, на което и да било лице, което използва съдържанието на сайта.

68. Dreami Store не носи отговорност за каквито и да било вреди, преки, косвени, инцидентни или други, настъпили в резултат от използване или невъзможност за използване на сайта или за всякакви грешки или пропуски в съдържанието, които могат да доведат до вреди.

69. Dreami Store не гарантира на клиента наличността на никой продукт, достъп до сайта, акаунта, съдържанието, продукти и услуги и не носи отговорност за каквито и да било претърпени от клиента или от трети лица вреди, настъпили в резултат на това.

70. Dreami Store не предлага никакви гаранции, че стоките и услугите ще отговарят на изискванията или очакванията на клиента.

71. Dreami Store при никакви обстоятелства не носи отговорност за каквито и да е вреди, в това число, но не само пропуснати ползи, загуба на информация, прекъсване на дейност, произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на сайта.

72. Във всички останали случаи отговорността на Продавача е ограничена до стойността на поръчаната и платена от клиента стока.

РЕКЛАМА

73. При създаване на акаунт, клиентът се съгласява по подразбиране да получава брошури, известия, бюлетини и други специални предложения от Dreami Store.

74. Клиентът може по всяко време да се откаже от получаване на специалните предложения, брошури и известия: Чрез използването на специалния линк, намиращ се във всяко специално предложение; Чрез използването на специална част в акаунта си; Чрез обаждане на контактите на Продавача; Писмено на имейл.

75. С приемане на настоящите условия клиентът се съгласява по подразбиране да получава на предоставените от него контакти повиквания, съобщения и кратки текстови съобщения, осъществявани с или без човешка намеса, които са необходими за изпълнение на сключения договор.

76. Клиентът може по всяко време да се откаже от получаването на съобщения и кратки текстови съобщения, чрез обаждане на контактите на Продавача или писмено по имейл.

77. Dreami Store си запазва правото да премахне от своята база данни отделни контакти на Клиент без всякакви бъдещи ангажименти и без допълнително известие.

78. Dreami Store не разпространява непоискани търговски съобщения по смисъла на Закона за електронната търговия. 

79. Отказът за получаване на специални предложения и известия не означава отказ от настоящия договор.

ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 

80.  Страните не носят отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако то се дължи на форсмажорни обстоятелства.

81. Ако в срок от 14 дни от момента на настъпване на форсмажорното обстоятелство, то не може да бъде преодоляно, всяка една от страните има право да поиска от другата прекратяване на договора, без нито една от страните да носи отговорност за нанесени вреди.

СПОРОВЕ И ПРИЛОЖИМО ПРАВО

82. Този Документ е изготвен и ще бъде тълкуван в съответствие с българското право.

83. С използването, посещението на сайта, разглеждането и друго на всякакво съдържание, продукт, или услуга, достъпно и/или доставено по всякакъв начин, клиентът се съгласява с тези Общи условия.

84. Споровете, които могат да настъпят между клиент и Dreami Store, ще се разрешават по взаимно съгласие чрез взаимни отстъпки. В случай че това се окаже невъзможно, спорът, ще бъде отнасян за решаване към Софийски арбитражен съд при сдружение „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж” съобразно неговия правилник. Настоящата арбитражна клауза не се прилага по отношение на клиенти физически лица. Споровете с клиенти - физически лица ще бъдат отнасяни за решаване към родово и местно компетентния български съд.